Vatanının ve Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler
yetiştirmek; Bilimsel, çağdaş ve Atatürkçü bir eğitim politikası izlemek
esas olmalıdır.
Geleceğimizin teminatı olan gençleri düşünen, sorgulayan,
hakkını aramasını bilen, haksızlıkların karşısında durabilen ve üretken
sosyal bir nesil olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Kuşkusuz büyük değişimlerin yaşandığı günümüz dünyasında,
kişileri hayata hazırlama görevini yüklenen eğitim sistemlerinin
değişmeden, olduğu gibi kalmaları ve bu şekilde yüklenmiş oldukları
görevleri yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Bu amaçla, birçok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, eğitim sistemleri daha esnek,
daha etkili ve herkes için daha erişilebilir hale getirme konusunda
büyük çalışmalar yapılmaktadır. Ülke ve Toplum liderleri eğitime
yapılan yatırımın önemli olduğu ve ulusal eğitim sistemlerinin
geliştirilmesi konusunda çaba sarf edilmesinin zorunlu olduğu
konusunda hemfikir görünmektedir. Yaşama, öğrenme ve çalışma
biçimlerini hızla değiştiren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
eğitim sistemlerinde sürekli olarak yenileşmeyi gerekli kılmaktadır. Bu
minval üzere eğitim alanında köklü bir reform hareketine küresel
düzeyde yenilikler yapılacaktır.
Her alanda olduğu gibi eğitim sistemlerinde de insan merkezli
nitelikli bir eğitim modeline geçmek üzere, toplumun ihtiyaçlarına ve
uluslararası standartlara uygun, Bilgi toplumu ve onun eğitim
yaklaşımı olan, herkes için hayat boyu öğrenimini esas alan, iyi
yönetişim ve sistem yaklaşımlarıyla yapılandırılmış bilgiye ulaşma yol
ve yöntemlerini öğreten, etkin bir rehberlik hizmetini içeren, yatay ve
dikey geçişlere imkan veren, piyasa meslek standartlarına uygun,
üretime dönük eğitime ağırlık veren, yetki devrini esas alan, fırsat

eşitliğini gözeten verimli, etkin ve kaliteli bir eğitim sistemi için yoğun
çalışmalar yapılacaktır.
Merkez teşkilatlarının, eğitim hizmetlerinin etkili
koordinasyonuna imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılarak
genel düzeyde politikaları belirleyen, koordinasyon ve denetim
fonksiyonlarını yerine getiren bir yapıya dönüştürülmesi ve yerel
yönetimlerin eğitimdeki rolünün artırılarak üst kademelerde toplanan
yetkiler, alt birimlere ve yerel birimlere dengeli olarak aktarılması,
bunların yanı sıra eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla, gönüllü
kuruluşlar ve özel kesimin katkısını sağlayacak bir sistemin
oluşturulması küresel bir vizyon olarak görülecek ve tüm çalışmalar
yapılacaktır.
Eğitim sisteminin, yıllardır birikerek artan sorunları her geçen yıl
katlanarak artmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitimde
sorunlara kalıcı çözümler üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan
politika ve uygulamaları nedeniyle eğitimde öğretmenler, öğrenciler ve
veliler sürekli mağdur edilmektedir. Sorunların büyük bir kısmının
çözümlerini aşağıda derledik.