Erdemli bireylerden oluşan adil bir toplum ve adaletli bir toplum
teşekkülünün yapı taşı ailedir. Aile yapısının korunması ve aile
bireylerinin bilinçlendirilmesi bu manada son derece önemlidir.
Özellikle medeni bir toplumun inşasında kadınlarımız bu inşa
sürecinin en önemli yerinde durmaktadır. Kadınlarımızın birer
mürebbiye olmaları ve erdemli, doğru, dürüst, ahlaklı bireyleri
yetiştirenler olduklarının bilinci kazandırılması adına, gerekli eğitim
çalışmaları, sohbet toplantıları, yazılı, görsel ve sosyal medya
kullanılarak bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bunların
yapılmasında, ülkenin her yerine ulaşabilecek teşkilatlanma biçimi hali
hazırda Güç Birliği Hareketi bağlamında gerçekleştirilmektedir.
Uzman aile danışmanlarımızın da katkılarıyla, ‘Güç Birliği Eğitim
Akademisi’ saha çalışmalarını yapmaktadır. Partimiz makro düzeyde,
bu çalışmaları devlet politikası haline getirecek biçimde gerekli
düzenlemeleri yapacaktır. Gerek çalışan gerekse de çalışmayan kadınlarımızın sorunları incelendiğinde, karşımıza çıkan şiddet, eğitimsizlik, işsizlik, doğum
izinleri, süt izinleri, kreş, adaletsiz ücretlendirme gibi temel sorunlara
etkin çözümler uygulanacaktır. Eğitim politikalarımızın kapsamına
giren toplumun bilinçlendirilmesi konusunda, özellikle temel

sorunlarının çözümünde kadınlarımızın eğitilmesinin haricinde, asıl
sorunun erkeklerimizin bilinçlendirilmesi ile daha etkin çözülebileceği
gerçeğinden hareket ederek politikalar üretilecektir.
Ayrıca aileler ile ilgili temel sorunların ekonomik temelli olduğu
da yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar
neticesinde, yeni Türkiye oluşumunda aile bireylerinden en az bir
kişinin istihdamı sağlanacak uygulamalar hayata geçirilecektir. Bunun
ile ilgili ‘Güç Birliği Hareketi’ kapsamında hali hazırda başlattığımız
meslek edindirme çalışmaları Türkiye sathında uygulanacaktır.
Meslek sahibi olan kişilerin mesleklerini icra etmeleri
bağlamında, yine Güç Birliği’nin bünyesinde bulunan ticaret ortaklığı
sisteminin yaygınlaştırılması ile istihdam seferberliği başlatılacaktır.
Ekonomik sorunlarını çözen müreffeh bir toplum, birçok sorunun
üstesinden gelebileceği gibi kadın ve aile ile ilgili sorunların da
üstesinden gelecektir.