Türkiye Cumhuriyeti, genç ve dinamik nüfusuyla, yer altı ve yer
üstü zenginlikleriyle, muhteşem iklimi, verimli toprakları, su
kaynaklarıyla, eşsiz tarihi birikimi ile muasır olabilir mi?
Bu muasır anlayış ile birlikte, medeni olabilir mi? Bizler,
saydığımız özellikleri en doğru şekliyle kullanarak bilimi önceleyen,
üreten, müreffeh, güçlü, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda
yapılması gerekenler yapılarak, muasır medeniyet haline
dönüşebileceğimize tüm kalbiyle inanan ve bunu dava olarak edinmiş,
bu davaya kendisini adamış insanlarız. Bu adanmışlık bilincimizle
hazırlamış olduğumuz bu program, ‘MUASIR MEDENİYET
GÖKDELENİ’ inşa etmeyi hedeflemiş ve bununla alakalı tüm
detayları düşünerek hazırlanmış bir programdır.
‘MUASIR MEDENİYET GÖKDELENİ’ tanımlanmasının
kullanılması, aslında bu programın bir proje olmasının neticesidir. Bu
büyük projenin adı, ‘MUASIR MEDENİYET GÖKDELENİ’ dir. Tarihte
defalarca muasır medeniyet oluşturan bir medeniyetin sonucu olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde her bir vatandaşın, bu gökdeleni inşa
edebilecek tarihsel birikime, kültüre, akla, kararlılığa, azme ve inanca
sahip olduğumuzun bilinci ile hareket etmesi şarttır.

Her projede olduğu gibi, bu projenin de bir yüklenicisinin olması
gerekir. Bu projenin yüklenicisi ‘TÜRKİYE CUMHUTİYETİ DEVLETİ’
dir. Peki, devlet nedir? Devlet; Hükümet edenleri, kanun yapıcıları,
yargısı, kamu çalışanları, kolluk kuvvetleri ve halk ile bir bütünün
adıdır. Dolayısı ile bu devlet anlayışı, insan merkezli bir anlayıştır. Bu
bakış açısı geniş perspektifte değerlendirildiğinde, bu projenin
yüklenicisinin aslında yüce TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin tüm
vatandaşları olduğu ortadadır. Bu proje ile amaçlanan; bir kurumun,
bir zümrenin, bir partinin ya da herhangi bir oluşumun bu projeyi
üstlenmesinden ziyade, topyekûn bir şekilde, bir ve beraber olarak
Güç Birliği’ni oluşturmaktır. Neticede bu büyük proje, ancak BİZ olma
bilinci ile gerçekleştirilebilir.
Bir gökdelen projesinin hayata geçebilmesi için, nasıl bir arsaya
ihtiyacı varsa, Muasır Medeniyet Gökdeleni Projesinin de bir arsaya
ihtiyaç duyduğu ortadadır. Bu arsa, nice şehitlerin kanlarıyla
sulanarak yurt edinilen 783.562 km2 olan, içinde yaşadığımız bu
cennet coğrafyadır.
Bir arsada çok yüksek katlı bir gökdelen inşa etmek istiyorsanız,
ona göre bir temel hazırlamanız şarttır. Muasır Medeniyet Gökdeleni’
nin temeli ‘Millet Anlayışı’ olacaktır.
Millet anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne mensup olan
vatandaşlık hakkına sahip bireylerin oluşturduğu halkların tarihi,
kültürel, manevi bağlarla birbirine sımsıkı bağlı bir şekilde, millet olma anlayışıdır. Bu millet anlayışıyla oluşturulacak olan milliyetçilik ve yeni
kimlik tanımlamaları tüm halkımızla paylaşılacaktır.
Sağlam bir temel üzerine, çok yüksek katlı ve sağlam bir
gökdelen inşa edebilmenin olmazsa olmazlarından birisi de, temelde,
kolonlarda, kirişlerde ve tuğlaların arasında sağlam bir harcın
kullanılmasıdır. Medeniyet gökdeleni inşasında kullanılacak harç;
bilim, üretim ve eğitimdir. Programın içerisinde bilim ve teknoloji
yaklaşımımız, üretim ekonomisi modellememiz ve eğitim ile ilgili
detaylandırmaları yaptık. Bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü ve
tam bağımsız Türkiye ideali bağlamında, doğru, dürüst, ahlaklı ve
erdemli bireylerin oluşması adına âdil toplum, âdil devlet kriterleri bu
yaklaşımla sağlanacaktır.
Bir gökdelenin kolanları ne kadar sağlam olursa, o kadar fazla
kat inşa edebilirsiniz. Muasır Medeniyet Gökdeleni’ nin kolanları
‘ADALET’ tir. Programda açıkladığımız adalet yaklaşımı üzerinden
değerlendirildiğinde bireyden topluma, toplumdan devlete kadar top
yekûn bir adalet anlayışı, tüm dinamikleri ile oluşturulacaktır.
Katları inşa edebilmek için kolonların arasına kirişler atmanız
gerekir. Yüklenicisi devlet olan, yurt edinilmiş topraklar üzerinde millet
anlayışı temelinde, bilim, üretim ve eğitim harcı kullanarak, adalet
kolanları üzerine katlar inşa edebilmek için ihtiyaç duyulan
‘MÜREFFEH TOPLUM’ Muasır Medeniyet Gökdeleni’nin kirişleridir.

İnşa edilen gökdelenin katları içerisinde barınabilmek için
kolanlar ve kirişlerin arasına tuğlalar örmeniz gerekir. Muasır
Medeniyet İnşası Gökdeleni’ nin tuğlası; Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne mensup, millet olma bilincine sahip, vatanperver ‘HER BİR
BİREY’dir. İnşaat sahasında malzemelerin çalınmaması, araçlarınıza zarar
gelmemesi için, inşaat sahanızı tel örgülerle çevirmeniz gerekir.
Muasır Medeniyet Gökdeleni inşa sahası olan, yurt edinilmiş topraklar
‘VATANPERVERLİK’ tel örgüleri ile çevrilidir.
Partimiz, bu programla birlikte Türkiye’de tepeden tırnağa bir
yenilenme hareketini başlatmıştır. Bu yenilenme hareketinin başarısı,
ben değil ‘BİZ’ diyebilmeye bağlıdır. Ben değil ‘BİZ’ diyenlerin
birlikteliği olan ‘GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ’ dini, dili, ırkı, mezhebi, etnik
kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun, vatanperver olduğu müddetçe
herkesin katılabileceği bir partidir. Bizim kırmızı çizgimiz
‘VATANPERVERLİKTİR’.