Öğrencinin eğitiminde, ailesinin sosyo ekonomik durumu
belirleyici role sahiptir. Ülkemizde işsiz sayısı yoğun ve beslenme
koşullarının yetersizliği, velilerin eğitim durumunun yeterli olmadığı
bilinen bir gerçektir. Bu durumda öğrencinin akademik başarısını
olumsuz etkilemekte, Okulda ve sınıf içi etkinliklere yabancılaşmasına
neden olmaktadır.
Yine, aile içi ilişkiler öğrencinin başarısında önem arz etmektedir.
Ancak, aile içi şiddetin ülkemizde azımsanmayacak oranda olduğu
biliniyor. Bu durum da öğrencinin başarısını olumsuz etkiliyor. Aile
ilişkilerini düzeltmek için ciddi çalışmalar yapılacak ve sorunun
kaynağı ortadan kaldırılacaktır.

Sonuç olarak, eğitim sistemlerinin idari kapasitesini, yönetim ve
organizasyon kapasitesini, mali kaynakları kullanabilme kapasitesini,
izleme – değerlendirme kapasitesini artıran, insan kaynaklarının
geliştirilmesini destekleyen, yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla ve
bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat
eşitliğine dayalı yapısını güçlendirecek eğitim modelleri partimizce
hayata geçirilecektir. Tüketen değil üretim toplumu oluşturulacaktır.
Millet olarak kurtuluşumuz birlik ve beraberlik içerisinde hakça
paylaşan ve insana değer veren üretken bir toplum olmaktan geçer.
Eğitim, kişinin belli bir yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma
ve kültürleşme süreciyle özdeş tutulabilir. Bütün toplumlarda eğitimin
amacı, yeni kuşaklara bir kültür birikimini aktarmak, gençlerin
davranışını yetişkinlerin hayat tarzı yönünde biçimlendirerek, onları
gelecekteki toplumsal rollerine doğru yöneltmektir. Partimiz bu bakış
açısıyla eğitime ve eğitimciye gerekli özeni gösterecek çalışmalar
yapacaktır.